4.2. Insolvenční řízení má tento průběh

Podání návrhu

v den podání návrhu na povolení oddlužení vydá soud vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení

 

Doplnění návrhu

jestliže je návrh na oddlužení neúplný, soud vyzve dlužníka k jeho doplnění, popřípadě k jeho opravě a to ve lhůtě, která není delší než 7 dní

 

Rozhodnutí soudu[1]

Pokud soud oddlužení povolí, určí insolvenčního správce a souběžně svolá schůzi věřitelů

 

Pokud soud oddlužení nepovolí, pak může rozhodnout o konkurzu[2]

 

Schůze věřitelů

Věřitelé jsou povinni přihlásit své pohledávky, poté mohou hlasovat o způsobu oddlužení (měsíční splátky/prodej majetku, o tomto způsobu vždy rozhodují věřitelé, ne dlužník!!!)

 

Dlužník se musí schůze věřitelů zúčastnit

 

Nabytí právní moci

 Jakmile se věřitelé sejdou a vydají rozhodnutí o způsobu oddlužení, soud vydá rozhodnutí o oddlužení formou, kterou věřitelé zvolili

 

Začíná běžet lhůta pro splnění podmínek oddlužení

 

Splnění podmínek

 Jestliže dlužník splní všechny podmínky, soud vydá usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek.