2. Dluhy a exekuce - část 1.

Důležité je udělat první krok

Je velmi důležité si uvědomit, že dluhy nezmizí, jestliže se budeme chovat tak, že neexistují. Naopak vše se takovýmto postojem ještě více zhorší. Jeden z nejdůležitějších kroků, jak finanční situaci začít spravovat, je začít jednat. To znamená hned, jak se člověk ocitne v situaci, kdy není schopen své závazky plnit, musí informovat věřitele o této situaci. Než tak ovšem učiní, je důležité:

1)  Udělat si pořádek ve svých závazcích. Sepište si tedy seznam věřitelů, dlužnou částku u každého z nich, měsíční splátku, počet měsíců/dní, kdy již nesplácíte.

2) Pokud se chcete dozvědět, jestli už některý z věřitelů proti Vám zahájil právní kroky, zajděte si k okresnímu soudu v místě bydliště. Zde Vám dovolí nahlédnout do Vašeho spisu, ve kterém najdete informace, jaká právní řízení jsou proti Vaší osobě vedena.  

 

Jak dál?

 zatím nikdo proti Vaší osobě nezačal právně jednat. Nabízí se Vám možnost viz zde (příslib splátkového kalendáře).

 pokud nejste v pozici, kdy si můžete dovolit splácet, další možností je pro Vás viz zde (informovat věřitele o Vaší nemajetnosti).

Pokud máte problémy s dluhy anebo se pomalu dostáváte do dluhové spirály, v této sekci webu najdete rady a návody, co dělat v těchto situacích.

 

Pokud je proti Vám zahájena exekuce, je dobré vědět

I když je proti Vám zahájena exekuce, existuje pojem jako nezabavitelná částka, což je částka, kterou Vám nesmí exekutor zabavit a činí  6.188,67 Kč. Dále existuje nezabavitelná částka na vyživovanou osobu, která činí  1.547,47 Kč. Ze zbylého příjmu jde poté zabavit 1/3 resp. 2/3 na výživné apod.

Co se týče exekuce majetku, tak exekutor nesmí zabavit pouze věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb, jak svých, tak své rodiny, dále také k plnění pracovních úkolů či vykonávání podnikatelské činnosti nebo věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly (snubní prsteny, oblečení, obvyklé vybavení domácnosti, zdravotnické potřeby a pomůcky, hotové peníze odpovídající výši dvojnásobku životního minima jednotlivce).

Exekutor může zabavit majetek, o kterém se domnívá, že patří dlužníkovi. Ovšem exekutor je povinen vyškrtnout ze soupisu zabavených věcí věci, o nichž věřitel výslovně prohlásí, že sepsány být nemají. Pokud se i tak stane, že exekutor zabaví věci, které nejsou dlužníka, může vlastník věcí podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a pokud exekutor nevyhoví, pak vylučovací žalobu k soudu.

 

Co může a nemůže exekutor

Exekutor může vstoupit do domácnosti tam, kde:

Má dlužník: trvalý pobyt, na adresu doručování pošty, má jméno na zvonky, zdržuje se zde podle výpovědi sousedů

Co lze a nelze exekučně zabavit

Jak se bránit proti exekuci viz zde

 

 

Formy exekuce

- Srážky ze mzdy a jiných příjmů – plat (i manžela/manželky povinného), důchod, nemocenská, DPČ, stipendium, podpora, odstupné, renta aj.

- Přikázání pohledávky – bankovní účet povinného nebo manžela/manželky povinného, pojištění, spoření

- Zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech – jedná se o zajištění pohledávky

- Prodej movitého/nemovitého majetku

- Pozastavení řidičského oprávnění – provedena pouze v případě nedoplatku výživného nezletilému

- Správa nemovitosti – exekutor má právo činit veškeré úkony související se správou nemovitosti (např. uzavírat/rozvazovat nájemní smlouvy, smlouvy s dodavateli energií apod.)