Co je dále dobré vědět

 

 Zákon o spotřebitelském úvěru stanovuje okruh informací, které musí spotřebitel znát. Jsou to informace o:

 • Druhu spotřebitelského úvěru*
 • Věřiteli (příp. zprostředkovateli úvěru)
 • Celkové výši úvěru, podmínkách jeho čerpání a době jeho trvání
 • Zboží nebo službě a ceně, která by byla placena bez úvěru- platí u tzv. vázaného úvěru
 • Celkové splatné částce a RPSN**
 • Výši, počtu a četnosti plateb, které má spotřebitel provést
 • Poplatcích za vedení účtu
 • Dalších případných povinnostech  spotřebitele
 • Případném zajištění (např. pokuta, ručení, zástavní právo atd.)
 • Právu na odstoupení od smlouvy a právu na okamžité předčasné splacení úvěru***
 • Právu spotřebitele na okamžité  a bezplatné vyrozumění o výsledku vyhledávání v databázi, která umožňuje posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, je-li žádost o poskytnutí úvěru zamítnuta na základě vyhledávání v databázi, a o údajích o použité databázi
 • Době, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo návrhem na uzavření této smlouvy

* věřitel je povinen spotřebiteli na požádání poskytnout bezplatně návrh smlouvy-  V NOZ je něco o tom, že pokud se někdo chová tak jakoby půjčku chtěl a nakonec si to rozmyslí pak může věřitel požadovat náhradu škody s tím vzniklé. Takže bych tu větu radši jen vyškrtla.** ukazatel RPSN (roční procentní sazba nákladů)  je informace, která sděluje, jak je poskytnutý úvěr pro spotřebitele ročně drahý celkově. Do RPSN jsou tedy zahrnuty jinak i „skryté“  poplatky za uzavření smlouvy, za posouzení žádosti o úvěr, za převod peněz a vedení úvěrového účtu (pokud jsou nepřiměřeně vysoké) apod. Prostřednictvím RPSN může spotřebitel porovnávat, který z nabízených produktů je výhodnější.

*** Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od uzavření, poté musí do 30 dnů od výpovědi úvěr vrátit spolu s úrokem, který by vznikl, kdyby k odstoupení nedošlo. Spotřebitel rovněž může úvěr předčasně splatit, věřiteli vzniká právo na náhradu nákladů s tím spojenou.

 

Před uzavřením každé smlouvy o spotřebitelském úvěru je třeba věnovat pozornost textu smlouvy a na případné nejasné věci se doptat. Smlouvy o spotřebitelském úvěru bývají velmi často opatřeny tzv. rozhodčí doložkou. Není přímo v textu smlouvy,a el zvlášť. Rozhodčí řízení je mimosoudní řízení, jehož závěr má však stejnou váhu jako rozhodnutí soudu a je např. exekučně vymahatelné.

Novela zákona č. 216/1994 Sb. O rozhodčím řízení  a výkonu rozhodčích nálezů od 1.4.2012 zavádí řadu pro spotřebitele pozitivních úprav. Především je to povinnost věřitele uzavírat a podepisovat rozhodčí smlouvu na samostatném listě, dále povinnost rozhodovat  spory vždy v souladu s právními předpisy na ochranu spotřebitele, možnost spotřebitele obrátit se se žalobou na zrušení rozhodčího nálezu na obecný soud v případě, že nález by vydán v rozporu s předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy.

Další informace také viz kapitola Nekalé praktiky poskytovatelů půjček.