3. Dluhy a exekuce - část 2.

Pokud zjistíte, že osoba Vám blízká je hazardní hráč/ka

  • Jak začít?

Je dobré si zjistit, jestli si nevzal/a půjčky, které by mohly ohrozit i Vaši existenci.  V případě, že již není možné zjistit výši případných dluhů a Vy máte strach, že budete zapletení do dluhů této osoby, je možné udělat toto:

Jestliže má dotyčná osoba trvalé bydliště ve stejném bytě či domě jako Vy, je důležité jí trvalý pobyt zrušit a přehlásit jí trvalé bydliště na radnici či na obecní úřad. Není to nic těžkého, stačí zajít na obecní úřad či magistrát města, ve kterém žijete, na oddělení evidence obyvatel - tam Vám již poskytnou informace, co je potřeba pro tuto změnu udělat. Exekutor v první řadě zavítá na adresu trvalého bydliště dlužníka, proto je dobré se takto chránit.

  • Když nejsem schopen splácet

Pokud jste vzali půjčku, abyste tím dané osobě pomohli a nejste schopni delší dobu tento dluh splácet (změna Vašeho příjmu, nemoc, ztráta zaměstnání, …), je vždy důležité s věřitelem komunikovat a nemyslet si, že se dluhy vyřeší samy bez Vás.

 jste-li ochotni splácet, napište věřiteli dopis tzv. PŘÍSLIB SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE vzor viz zde, kde mu svoji situaci vysvětlíte, navrhnete částku, kterou jste schopni platit a  uveďete den, kdy ji vždy na účet věřitele zašlete (uveďte také číslo účtu, na který budete peníze posílat). Zde je důležité si uvědomit, že se nesmíte ani o den se splátkou zpozdit a hned věřitele informovat o změně příjmu, pokud se zvýší nebo naopak sníží. Takto postupovat je výhodné, protože ukazujete věřiteli, že máte zájem splácet.

Při případném soudním řízení k tomuto soud přihlédne a může sám stanovit splátkový kalendář před nařízením exekuce. Pokud nejste schopni z Vašeho příjmu nic platit, informujte věřitele o své NEMAJETNOSTI viz zde,  že nedisponujete žádným movitým a nemovitým majetkem, vysvětlete, proč momentálně nemáte na to splácet dluh.

Odvolejte se na zákon:

Po novele provedené zákonem č. 347/2007 Sb. s účinností od 1.1.2008 nově ustanovení § 89 zní:

„Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. Pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného si může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši účelně vynaložených výdajů."

Pokud je nařízena exekuce proti Vaší osobě a to z důvodu, že jste na svou osobu vzali půjčky, kterými jste chtěli pomoci osobě Vám blízké na umoření dluhů z jeho/jejího hraní, je možné se takto bránit podáním:

Odvolání, odklad exekuce vzor zde, odklad výkonu rozhodnutí, zastavení exekuce, částečné zastavení exekuce, návrh na uspokojení jinou formou. Zde doporučujeme obrátit se na služby, které poskytují dluhové poradenství viz zde.

  • Exekuce

Co je možné exekucí postihnout (formy exekuce zde):

Náhrada mzdy nebo platu, nemocenská, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství, starobní důchod, invalidní důchod, stipendium, podpora v nezaměstnanosti a podpora v rekvalifikaci, úrazový příspěvek, úrazové vyrovnání a úrazová renta, přídavky na děti (pouze na dluhy dětí).

Co nelze exekuovat:

Jednorázové dávky, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, jestliže jsou, ale tyto peníze připsány na účet, stávají se penězi, jejichž původ exekutor nezkoumá a může je zabavit.

Pokud exekutor zavítal do bytu či domu a zabavil věci, které nepatří dlužníkovi:

Vlastník věci, na kterého není nařízena exekuce, může podat návrh na vyškrtnutí ze soupisu. Tento návrh podává do 30 dnů ode dne, kdy se o soupisu dozvěděl, a to u exekutora, který věc zapsal. O vyškrtnutí věci ze soupisu exekutor rozhodne do 15 dnů od doručení návrhu. Pokud návrh bude doručen později, než stanovuje lhůta, exekutor jej vždy odmítne.

Žaloba na vyloučení věci podává vlastník dané věci, který podal včas u exekutora návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. 30 dnů má na to, aby podal žalobu, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí exekutora, který byť částečně nevyhověl návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Věc  v době podání návrhu na vyškrtnutí ze soupisu až po rozhodnutí soudu o žalobě nelze prodat.

 

Důležité je také si uvědomit, že i exekutor může udělat chybu. V případě, že na takové pochybení ze strany exekutora přijdete, nebojte se a učiňte tyto kroky:

- podat stížnost Exekutorské komoře nebo předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor sídlo. Dále je možno podat stížnost Exekučnímu soudu, který exekutora pověřil

- obrátit se na Ministerstvo spravedlnosti, jen v případě, že došlo k hrubému porušení povinností. Doporučuje se, ale bránit v rámci návrhů na zastavení exekuce

- další a zároveň poslední možností je žádost o náhradu škody k Ministerstvu spravedlnosti, tedy žaloba na náhradu škody, jestliže MS nevyhoví - ve věci náhrady škody se vždy poraďte s právníkem