5. Možnosti léčby

Pokud se rozhodnete svoji situaci řešit pomocí léčby, zde najdete přehled možností, jejich charakteristik apod.

V současné době jsou k dispozici tyto typy léčby: ambulantní a pobytová.

Z hlediska efektivity se jeví jako nejdůležitější faktory:

 • motivace,
 • práce s emocemi,
 • přiměřená délka léčby,
 • udržení v programu,
 • spolupráce partnera/ky (rodiny), přátel jako sociální opory,
 • vytvoření náhledu na riziko hraní,
 • změna životního stylu.


V následující části se můžete dozvědět, po jaké formě pomoci můžete sáhnout. Kromě léčby jako takové se nabízí i pomoc jednorázová, vyloženě podpůrného charakteru, ale také pomoc dlouhodobějšího charakteru, jak můžete vidět dál:

Telefonická pomoc

- Zahrnuje linky telefonické pomoci a podobná zařízení, které nabízí často jednorázovou pomoc. Telefonický kontakt je k dohledání v telefonním seznamu či na internetu. Jedná se o nejrůznější linky důvěry, krizové linky apod.

- Jedná se o poskytování služeb k řešení situace, poskytnutí pomoci, podpory k řešení akutní krize, stabilizaci současné situace. Můžete získat kontakty na ambulance, léčebny pobytového charakteru ve svém okolí. Velkou výhodou je dostupnost, která často bývá 24 hodin denně. Telefonická pomoc je určena široké populaci (osobám blízkým, jedincům potýkající se s problémem...).

Výhody: Snadná dostupnost, anonymita, podpora k dalšímu řešení.

Nevýhody: Často jednorázové poskytnutí služeb, chybí osobní kontakt.

Ambulantní léčba

- Zde je míněna práce v léčebné skupině nebo také individuální setkání s terapeutem. Tuto léčbu nabízí ordinace pro léčbu návykových nemocí (AT ordinace) nebo ambulance pro léčbu závislostí, některé poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a někteří kliničtí psychologové. Jedná se o služby zdravotnického nebo sociálního charakteru. Velkou výhodou pro spolupráci je, když místo bydliště je blízké místu ambulantní léčby (pro případ, že by frekvence setkání byla 1x týdně).

Klient pravidelně dochází do zařízení na předem dohodnuté schůzky. Ambulantní léčba je pro klienty, kteří mají stabilní sociální prostředí, zázemí, jsou motivovaní ke spolupráci.

Výhody: Klient setrvává ve svém přirozeném prostředí, nemusí přerušovat práci, studium. Možnost zapojení rodiny do procesu léčby. Klient realizuje v reálném čase s ohledem na tempo klienta. Somatické a psychické komplikace nevyžadují hospitalizaci klienta.

Nevýhody: Vyšší potenciál pro porušení abstinence, klient je v kontaktu s rizikovými situacemi. Tlak exekutorů, bank na pohledávky klienta. Tlak okolí, rodiny na rychlou změnu klienta. Setkání 1x týdně pro klienta může být málo intenzivní.

Pobytová léčba

- Doporučuje se v případech, že ambulantní léčba není vhodná. Pobytová léčba je vhodná kvůli psychickým nebo somatickým důsledkům, které nelze zvládnout ambulantně. Dále tehdy, pokud klient ve svém přirozeném prostředí nedokáže abstinovat a hrozí mu vážné životní komplikace. K překonání syndromu závislosti a změně životního stylu pomáhá léčba v psychiatrické léčebně, ještě vhodnější je specializovaná léčba na odděleních zabývajících se danou problematikou. Jelikož je toto léčení podobné léčbě odvykání od alkoholu, často jsou pacienti s hazardním hráčstvím přiděleni na oddělení, kde se léčí jiné návykové nemoci. Společné programy pro pacienty s různorodými návykovými nemocemi obsahují skupinovou terapii, práci s rodinou, nácvik relaxačních technik atd. Hazardní hráči mají samozřejmě také vlastní programy, setkání Anonymních hráčů - viz také níže (na oba tyto programy můžou docházet i lidé, kteří absolvují ambulantní léčbu).

Výhody: Léčba je intenzivní, stěžejním bodem léčby je skupinová psychoterapie, která je vhodná jednak ke zpětné vazbě klientovi, zároveň k objevení skrytých témat klienta. Klient se nepohybuje v rizikovém prostředí.

Nevýhody: Klient není ve svém přirozeném prostředí. Má omezené vztahy se svým okolím, což může být výhodné a i nevýhodné. Hrozí riziko předčasného ukončení.

„Poústavní“ následná péče, doléčování

- Měla by být přirozenou součástí pobytové léčby jako jeden z bodů následné péče. Má ambulantní formu. Potřeba této služby v léčbě vyplývá z faktu, že definitivní stav nehraní je dlouhodobý proces, který si vyžaduje podstatné a trvalé změny v životě. Toto období nehraní může být pasivní, což znamená, že člověk bude odmítat své neřesti a vyhýbat se jim. To ho může v konečném důsledku vést k tomu, že nebude šťastný ve stavu, ve kterém se nachází. Aktivně nehrát znamená, že člověk bude aktivně pracovat na změnách ve svém životě (hledat nové možnosti, hledat nové koníčky atd.) Doléčování může napomoct nacházet tyto nové aspekty života a také nabízí pomoc, jak pokračovat v nehraní tak, aby tento stav byl co nejpřirozenější.

Výhody: Pomáhá klienta stabilizovat v prostředí po léčbě, udržet změnu životního stylu. Vyrovnat se s rizikovými situacemi.

Nevýhody: Klient má pocit, že doléčování nepotřebuje, doléčování podceňuje - předčasně program ukončí nebo vůbec nenastoupí.

Svépomocné skupiny

- Jde o seskupení hráčů, kteří si sdělují své zkušenosti s hraním a pracují na své abstinenci. Fungují nejen pro samotné hráče (Anonymní gambleři), ale také pro jejich příbuzné (Gam - Anon). Nicméně jsou obohacením léčby, ne její náhradou. Zároveň existuje mnoho svépomocných příruček, internetových stránek s formou svépomoci.

Výhody: Je to levné, rychlé, dostupné a nestigmatizující. Nikdo to nemusí vědět, když si na internetu otevřu svépomocnou příručku, nebo když někam zajdu. Je to anonymní, jedinec získá pocit přijetí.

Nevýhody: Podceňování problémů, někdy povrchnost řešení. Sebepřeceňování svých možností a schopností.

 

Základní části léčby:

 1. Přerušení hraní - myslíme tím omezení dostupnosti pokud možno se souhlasem jedince. Klient by si měl uvědomit, že mezi jeho hraním a nepříznivými životními událostmi existuje vzájemná souvislost. Jako možnost zvládnutí bažení se nabízí i psychofarmaka.
 2. Změna při zacházení se svými financemi – jelikož nejakutnějším problémem jsou finance, ať již klienta nebo jeho rodiny, je potřeba informovat všechny, kteří jsou do tohoto procesu zainteresovaní. Ti by se měli dozvědět o klientově finančním stavu a naplánovat si spolu s ním rozpočet.
 3. Prevence relapsu – jako základní strategie na zvládnutí bažení se používá znemožnění dostupnosti předmětu bažení a zvládnutí negativních duševních stavů a silných emocí. Jako jednoznačně přínosná strategie funguje dodržování denního režimu tak, aby nedocházelo ke stavům nečekané únavy a vyčerpání, ale i naopak k nečekanému přílivu energie.
 4. Úprava životního stylu – klient by měl dojít k uvědomění, že přehodnocení životních priorit a změna jeho života může výrazně ovlivnit úspěšnost léčby. Podle zkušeností Anonymních Gamblerů je také důležité neopomíjet péči o duchovní stav klienta. Významné je vědomí svých životních hodnot, nalezení smysluplnosti svého života.

 

Použitá literatura:

Nešpor, K.: Už jsem prohrál dost, 2003

Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti 2, 2003